ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

តំណាងម្ចាស់ជំនួយមកទស្សនកិច្ចនៅអង្គការ ខេប ដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍ដែល ខេប បានអនុវត្តជោគជ័យ

Date : 2017-05-19
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

On 19-20 May 2017, KAPE hosted a donor visit to learn the experiences that KAPE has been doing and achieving. Ms KATE, the donor representative, fell in learning deeply what KAPE had achieved from its project. KATE also learned and gave advise to KAPE about the project implementations especially the human resource management, finance management and the effective communications were the fundmental sources to transfer information from the target schools and from projects to the target group.

 

After KATE had meeting with senior team management, she went to visit the Demonstration School (as the recent New Generation School (NGS) Kampong Cham) and visited another target school named Tuol Trea primary school, which was the E4K target school, got supported from KAPE. KATE learned a lot about the Cambodian children education through KAPE's educatonal projects. This donor visit was very helpful to develop more methods to improve the children's reading skills in Cambodia. 

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ