ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

គម្រោង IBEC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តល្អ~

Date : 2013-09-20
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis
គម្រោង IBEC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តល្អ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ នៅសណ្ឋាគារ ភំ្នពេញ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានអង្គការដៃគូ នាយកសាលា និង សិស្សសាលាគោលដៅ បុគ្គលិកអង្គការខេប បុគ្គលិករបស់ អង្គការអប់រំពិភពលោក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបានចូល រួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ដើម្បីរៀនអំពីបទពិសោធន៍ល្អរបស់ គម្រោង IBEC ដែលបានអនុវត្តនៅឆ្នាំទី ៤ នេះ។

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ