ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍លក្ខណៈអន្តរជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

Date : 2018-10-27
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

News about exciting educational reforms in Cambodia that are led by the Ministry of Education, Youth, and Sport have begun to spark international interest in New Generation Schools. An unofficial visit by Her Royal Highness Princess Beatrice of York occurred in Cambodia between 25 to 28 October 2018. Accompanied by Mr. Simon Franks, Chairman of the Franks Family Foundation (FFF), a current MoEYS partner from the UK, and Ms. Bathille Missika, a representative from the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) based in Paris, Princess Beatrice visited two New Generation School sites. This included Hun Sen Kampong Cham HS in Kampong Cham Town and Preah Sisowath HS in Phnom Penh. The purpose of the Princess' visit is to support advocacy efforts for MoEYS' New Generation School reforms and help build an international network that will lead to the replication of this reform in other countries in the region such as Lao PDR and Myanmar. The visit was led by Kampuchean Action for Primary Education (KAPE), which is a local organization designated by MoEYS to implement NGS reforms with funding provided by the Ministry of Economy and Finance. It is important to note in this regard that New Generation Schools are not a donor led initiative but rather one that is fully funded and led by the Royal Cambodian Government.

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ