ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឯកសារណែនាំស្តីពីការអប់រំដែលឆ្លើយតបនឹងសមភាពយេនឌ័រ

Date : 2019-09-17
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

គម្រោងលើកកម្ពស់ការឆ្លើយតបនឹងសមភាពយេនឌ័រក្នុងការបង្រៀន និងរៀន (TIGER) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឯកសារណែនាំស្តីពីការអប់រំដែលឆ្លើយតបនឹងសមភាពយេនឌ័រ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភោជនីយដ្ឋានផ្ទះទឹកដូងក្នុងក្រុងបាត់ដំបង។ សិក្ខាសាលានេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន១៨រូបមកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងកិច្ចការនារី ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត អង្គការ ខេប អង្គការ VVOB អង្គការ GADC និងអង្គការ PKO។ គោលបំណងសិក្ខាសាលានេះដើម្បី៖ (១)​ បង្ហាញបច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង TIGER (២) ពិភាក្សាលទ្ធផលនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តឯកសារណែនាំស្តីពីការអប់រំដែលឆ្លើយតបនឹងសមភាពយេនឌ័រជាមួយសាលាគោលដៅទាំង២០ និងវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យបាត់ដំបង និង (៣) រៀបចំផែនការដើម្បីអនុម័តបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារណែនាំស្តីពីការអប់រំដែលឆ្លើយតបនឹងសមភាពយេនឌ័រ។ ឯកសារណែនាំនេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រូបង្រៀនប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំពិនិត្យ និងអនុម័ត។ ក្រុមបច្ចេកទេសគម្រោង TIGER ដែលមានសមាសភាពមកពីក្រសួងបានធ្វើការងារនេះដោយហ្មត់ចត់ដើម្បីកែលម្អ និងផលិតឯកសារណែនាំនេះឡើង ហើយឯកសារនេះនឹងត្រូវដាក់ធ្វើការសាកល្បងនៅសាលាគោលដៅ ព្រមទាំងទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីគ្រូបង្រៀននិងនាយកសាលាគោលដៅផងដែរ។ ឯកសារនេះនឹងត្រូវកែលម្អបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីដាក់ជូនក្រសួងអនុម័ត៕

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ