ឱកាសការងារជាមួយអង្គការ ខេប

ប្រភេទ​ការងារ ទីតាំង ថ្ងៃឈប់​ទទួលពាក្យ
គិលានុបដ្ឋាក/គិលានុបដ្ឋាយិកា ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម 2022-06-03
International Standard Audit Firms Kampong Cham 2022-04-29
KAPE seeks a full-time Quality and Governance Officer Ratanakiri Province 2022-01-16
មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល ខេត្តក្រចេះ 2022-04-22
KAPE seeks a full-time Education Access Officer Ratanakiri Province 2022-01-16
KAPE seeks a full-time Project Finance and Admin Officer Ratanakiri Province 2022-01-16

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ