ឱកាសការងារជាមួយអង្គការ ខេប

ប្រភេទ​ការងារ ទីតាំង ថ្ងៃឈប់​ទទួលពាក្យ
Name list of applicants are to going to do their exam on 13 July 2019 at 2:00PM at New Generation School (NSG) Preah Sisovath high school, Phnom Penh Phnon Penh 2019-07-15
Project Admin/finance officer Based in Kampong Chhnang Province Kampong Chhnang 2019-07-28

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ