បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

NGS' Student Parent Night Show, 1 July 2017

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ