បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

ទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តសាស្ត្ររបស់គណៈប្រតិភូភូមាមកសិក្សាអំពីកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ