បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

ការប្រើប្រាស់បរិក្ខានៅសាលប្រជុំថ្មីៗដើម្បីធ្វើផែនការសិក្សាតាមអនឡាញ

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ