សមិទ្ធិផលជោគជ័យ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី

ផលជះរបស់គម្រោង

មេឃុំគំរូ

Date : 2014-03-27

បន្ទាប់ពីកាន់ការងារក្នុងតំណែងជាមេឃុំជ្រៃវៀនអស់រយៈពេលប្រហែលជាពីរឆ្នាំ គឺអំឡុងពេលដំណាលគ្នានឹងការចាប់ផ្តើមគម្រោង&... អានបន្ត

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ