ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ទំុ ទីតូណា

ប្រធានគម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី (LSLAG)

ការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍ការងារៈ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។

ទូរសព្ទដៃៈ ០១៦ ២១១ ២១៣ || ០៨៩ ៦៦៩ ៣២៦

អ៊ីមែលៈ titona@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ https://www.facebook.com/tom.titona

ប្រព័ន្ធស្កែប

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ