ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ទំុ ទីតូណា

ប្រធានគម្រោង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងសាលារៀន (SML)

ការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍ការងារៈ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។

ទូរសព្ទដៃៈ ០១៦ ២១១ ២១៣ || ០៨៩ ៦៦៩ ៣២៦

អ៊ីមែលៈ titona@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ https://www.facebook.com/tom.titona

ប្រព័ន្ធស្កែប

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ