ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ឡោក រដ្ឋា

ប្រធានក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំមធ្យមសិក្សា ២ (USE-SDP2)

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ