ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកុមារប្រចាំខែ

Date : 2013-01-03

ជាផ្នែកឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សា នៅកម្ពុជាចំពោះក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា ក្នុងការអនុវត្ត ​គោលនយោបាយនៃកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ដោយមាន សាលារៀនជាច្រើនបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាកុ...

Read More

ការរៀនក្នុងថ្នាក់ដោយប្រើទូរស័ព្ទ Tablets លើតុ

Date : 2013-01-03

Smartphones និង Tablets គឺជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ប្រើក្នុងថ្នាក់រៀន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានចាប់ដំណើរការកម្មវិធីសាកល្បងដោយអង្គការ ចំនួនពីរ ដែលមានគោលបំណងបង្រៀនអនក្ខរជនតាមរយៈការរៀនដោយប្រើ ប្រាស់ឧបករណ...

Read More

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ