ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

គម្រោង REACH បានផ្តល់បណ្ណាល័យដល់សាលាគោលដៅ

Date : 2014-02-06

ខេបគឺជាអង្គការឈានមុខគេក្នុងការអនុវត្តគម្រោង REACH (គម្រោង​បង្កើនភាពងាយស្រួលចូលសាលារៀនតាមរយៈការគាំទ្រពីសហគមន៍) មានរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយអង្គការ INTERVITA Onlus និងបានសហការប្រតិបត្តិការអនុវ...

Read More

កិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការលើកកម្ពស់ អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់សង្គមស៊ីវិល~

Date : 2013-09-30

គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា~ (CCC) បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ​២០១៣ ស្ដីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​អភិបាល​កិច្ច​ល្អសម្រាប់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា។~ ក្នុង​...

Read More

គម្រោង IBEC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តល្អ~

Date : 2013-09-20

គម្រោង IBEC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តល្អ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ នៅសណ្ឋាគារ ភំ្នពេញ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានអង្គការដៃគូ នាយកសាលា និង សិស្សសាលាគោលដៅ បុគ្គលិកអង្គការខេប បុគ្គលិករបស់ អង្គក...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ