ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ទីប្រឹក្សាអង្គការអប់រំកុមារទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តតូប

Date : 2023-08-14

គម្រោងសម្ពន្ឋភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនិងការគាំទ្រសំឡេង ដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED) បានរៀបចំទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទីប្រឹក្សាអង្គការអប់រំកុមារ (EAC)នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តតូបដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត...

Read More

ការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូកិច្ចសន្យាជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់មួយរបស់គម្រោង

Date : 2023-07-31

ការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូកិច្ចសន្យាជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់មួយរបស់គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ(HCC) តាមរយៈផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីវិធីសាស្ដ្របង្រៀននិងរៀន ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន ការរៀបចំកិច្ចតែងការបង្រៀន និងរៀនសម្...

Read More

ហេតុអ្វីបានជាគ្រូបង្រៀនត្រូវស្វែងយល់ពីកម្មវិធីប្រព័ន្ធរំឭកជាមុន?

Date : 2023-07-18

គម្រោងបង្កើនភាពងាយស្រួលចូលសាលារៀនតាមរយៈការគាំទ្រពីសហគមន៍(រីក៤/BMZ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងមួយស្ដីពី ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រព័ន្ធ​រម្លឹក​ជាមុន​ដែលធ្វើឡើងនៅការិយាល័យកណ្តាលខេប ដើម្បីស្វែងរកនូវចំ...

Read More

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសថៃ ដើម្បីដកស្រង់យកបទពិសោធន៍

Date : 2023-07-13

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សាលារៀនចំនួនបី  រួមមាន៖ សាលាឡាំផ្លាយម៉ាត ផាត់តាណា (Lamplaimat Phatana School) សាលាប៊ូលួង វីតាយ៉ាខម(Bualuang High School)  សាលាវ...

Read More

ផ្តល់សម្ភារសិក្សាដល់សិស្សងាយរងគ្រោះ និងសិស្សមានពិការភាព

Date : 2023-07-07

គម្រោងងាយស្រួលរៀន (E2L) ក្រចេះ សហការជាមួយនាយកសាលា និងគណៈកម្មការសាលារៀន​ បានរៀបចំកម្មវិធី ផ្តល់សម្ភារសិក្សាដល់សិស្សងាយរងគ្រោះ និងសិស្សមានពិការភាព នៅសាលារៀនគោលដៅចំនួន៩ រួមមានបឋមសិក្សាចំនួន៧ និងសាលឧបសម្ព...

Read More

ការអនុវត្តប្រព័ន្ធរំឭកជាមុនដើម្បីទប់ស្កាត់សិស្សបោះបង់ការសិក្សា

Date : 2023-07-05

គម្រោងសម្ពន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព និងការគាំទ្រសំឡេងដើម្បីសមធម៌សង្គម(CO-SAVED) បានរៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលាពិនិត្យឡើងវិញស្តីពី ការអនុវត្តប្រព័ន្ធរំឭកជាមុនដើម្បីទប់ស្កាត់សិស្សបោះបង់ការសិក្សា ដល់គ...

Read More

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រីបែបអេឡិចត្រូនិក

Date : 2023-07-04

គម្រោងសម្ពន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនិងការគាំទ្រសំឡេងដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED) បានរៀបចំកិច្ចសហការជាមួយអង្គការអេដ អេ អាក ស្យុងបានរៀបចំ វគ្គតម្រង់ទិស ស្តីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃសាលាកុម...

Read More

រំលិកឡើងវិញពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រីបែបអេឡិចត្រូនិក

Date : 2023-07-04

គម្រោងសហគមន៍នេសាទបង្កើតការងារជាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនៅបឹងទន្លេសាបភាគខាងលិច តំបន់១​ (FOSTER) បានរៀបចំវគ្គតម្រង់ទិសស្តីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រីបែបអេឡិចត្រូនិក នៅទីស្នាក់ការអង្គការខេបសាខាខ...

Read More

ការបង្ហាញលទ្ធផលរបស់គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ ទៅដល់ភាគគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

Date : 2023-07-03

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) គឺជាគម្រោងដែលធ្វើការផ្តោតសំខាន់ លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកុមារមត្តេយ្យសិក្សា ដើម្បីមានសមត្ថភាពមូលដ្ឋានអាចបន្តរៀន នៅបឋមសិក្សាប្រកបដោយសក្តានុពល និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ជារៀងរាល់ឆ្...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ