សមិទ្ធិផលជោគជ័យ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី

ផលជះរបស់គម្រោង

មេឃុំគំរូ

Date : 2014-03-27

បន្ទាប់ពីកាន់ការងារក្នុងតំណែងជាមេឃុំជ្រៃវៀនអស់រយៈពេលប្រហែលជាពីរឆ្នាំ គឺអំឡុងពេលដំណាលគ្នានឹងការចាប់ផ្តើមគម្រោង&... អានបន្ត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ