ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

មណ្ឌលវប្បធម៌របស់កម្មវិធីអប់រំជនជាតិភ្នង (PEI)​ និងការផ្តល់អំណោយ

Date : 2013-02-28

កម្មវិធីអប់រំជនជាតិភ្នង (ភីអ៊ីអាយ) គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានគោលបំណង ជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនជាតិភ្នង ដែលជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ និងជនជាតិភាគតិច រស់នៅតំបន់ភ្នំជាក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធី បានយក...

Read More

សិក្ខាសាលាគម្រោងសាលារៀន ល្អប្រសើរស្តីពី​កម្មវិធីកុមារមេត្រី~

Date : 2013-02-21

គម្រោងសាលារៀនល្អប្រសើរ (អែសហ្វេស អ៊ី) គឺជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់អង្គការខេបដែលកំពុងតែអនុវត្ត បានរៀនធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន~រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលដំបូង ដើម្បីជួយកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូនៅក្នុងសាល...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ