ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអង្គការ ខេប

ថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោង និងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ ខេប

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការ ខេប ប្រចាំឆ្នាំ១៨

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ